TIETOSUOJASELOSTE


Henkilötietolaki (521/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä 25.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Rovaniemen Kiinteistönotariaatti Oy/Rovaniemen Vuokra-asuntovälitys (aputoiminimi)
Korkalonkatu 2, 96100 Rovaniemi Y-tunnus: 1013739-3
0207 305 960, toimisto@roivv.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriasioissa Jukka Haarala Korkalonkatu 2, 96100 Rovaniemi 0207 305 960, toimisto@roivv.fi

3. Rekisterin nimi Rovaniemen Kiinteistönotariaatti Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Rekisterin tietosisältö: 

Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tiedot asiakkaan toimeksiannosta sekä niiden toimittamisesta, henkilötunnus/syntymäaika, luottotiedot, vuokravakuustiedot, asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, muuttotiedot sekä mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.
Teknisesti kerättyä tietoa verkkopalvelun käytöstä voivat olla IP-osoite, verkkopalveluiden käyttö ja ajankohta, selaintyyppi ja -versio sekä laitetyyppi. Rekisterinpitäjä voi verkkosivustollaan kerätä palveluiden käytöstä tietoa evästeillä (Cookies).

5. Säännönmukaiset tietolähteet:

Tietoja saadaan asiakkaalta itseltään sekä teknisesti rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palveluiden käytöstä.

6. Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisteriä käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, palveluista tiedottamiseen ja niiden toteuttamiseen sekä laskuttamiseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimusvelvoitteiden täyttämiseen ja muuhun yhteydenpitoon rekisteröidyn kanssa sekä markkinointiviestinnässä. Asiakkaan ollessa yhteydessä rekisterinpitäjään tai pyytäessään rekisterinpitäjää olemaan yhteydessä häneen, asiakas on antanut suostumuksensa tietojen kirjaamiselle ja tallettamiselle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:

Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Tämä ei sisällä vuokraustoimeksiantoa vuokranantajien kanssa eikä viranomaistoimia. Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:

Tietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Tietoja siirretään asiakkaan nimenomaisesta ja yksiselitteisestä pyynnöstä tai suostumuksesta sekä jos se on tarpeen rekisterinpitäjän edun puolustamiseksi. Mikäli tietoja siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta. Lisäksi siirron tulee olla henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaan sallittua.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet:

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Rekisteriin pääsy vaatii henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus Rovaniemen Kiinteistönotariaatti Oy:n työntekijöillä. Rekisterinpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.
Rekisterin tiedoista voidaan ottaa myös kopioita ja tulosteita. Tällainen aineisto hävitetään tietoturvallisella tavalla, kun aineisto ei enää ole tarpeen asiakkaan toimeksiannon hoitamiseksi.

10. Rekisteröidyn oikeudet:

Jokaisella on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon korjaamista ja/tai poistamista ilmoittamalla siitä Rovaniemen Kiinteistönotariaatti Oy:lle postitse tai sähköpostitse. Pyynnön esittäjän tulee lisäksi esittää luotettava selvitys henkilöllisyydestään.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumuksensa. Tietoja voidaan kuitenkin tästä huolimatta säilyttää ja käyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuvasta syystä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.

12. Muutokset tietosuojaselosteeseen
PÄIVITÄMME TIETOSUOJASELOSTEEMME MUUTOKSET VIIPYMÄTTÄ VERKKOPALVELUUMME